پرسنل و مدیران متخصص - مسئولان دفتر و کارخانه

سمت

رشته تحصیلی

دانشگاه

مدیرعامل

مهندسی مکانیک / ارشد MBA

امیرکبیر / سازمان مدیریت صنعتی

معاونت فروش

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر ـ رنگ

دانشگاه امیرکبیر

مدیر اجرا

کارشناسی مهندسی مکانیک

دانشگاه امیرکبیر

مدیر فروش صنعتی و کفپوش

کارشناسی مهندسی پلیمر ـ رنگ

دانشگاه امیرکبیر

مدیر فنی فروش

ارشد مهندسی پلیمر ـ رنگ

دانشگاه امیرکبیر

مدیر فروش ساختمانی

ارشد مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

مدیر تحقیقات

دکتری مهندسی پلیمر ـ رنگ

دانشگاه امیرکبیر / پژوهشگاه رنگ

کارشناس تحقیقات

ارشد مهندسی پلیمر ـ رنگ

دانشگاه امیرکبیر

کارشناس تحقیقات

ارشد مهندسی پلیمر ـ رنگ

دانشگاه امیرکبیر

مدیر فروش ترافیکی

ارشد مدیریت صنعتی

آزاد تهران جنوب

مدیریت خرید

کارشناسی معدن

دانشگاه آزاد تهران

مدیر کارخانه

کارشناسی مهندسی برق

سراسری زنجان

مسئول کنترل کیفی

کارشناسی شیمی محض

علوم پایه دامغان

کارشناس ایمنی و بهداشت

کارشناسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی همدان