اجرای کفپوش مخصوص پل عابر ـ مورتاراپوکسی

روش اجرای‌ کفپوش مورتار اپوکسی

ردیف

مرحله

توضیحات

ضخامت پیشنهادی

1.         

تمیز کردن سطح از گرد و غبار

-

-

2.         

اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف

50 الی 75 میکرون

3.         

ترکیب سیلیس با رنگ مورتار اپوکسی

رنگ مورتار اپوکسی + سیلیس

 

4.         

پخش مورتار اپوکسی با استفاده از ماله

مورتار اپوکسی

4/0 الی 6/0 میلیمتر

 

 


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه اجرای کفپوش مخصوص پل عابر ـ مورتاراپوکسی

اجرای کفپوش مخصوص پل عابر ـ مورتاراپوکسی