نمایشگاه حمل و نقل عمومی

زمان :

3 الی 6 دی ماه 1396

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی تهران


اطلاعات تکمیلی در زمان شروع نمایشگاه در سایت قرار خواهد گرفت